Domov sv. Kříže Kroměříž

Služby

UBYTOVÁNÍ

Základní služby
Domov je v rámci objektu kláštera umístěn převážně ve dvou patrech – v 1. a 2. poschodí. Celková kapacita domova je 68 lůžek. Prostory Domova jsou bezbariérové.

Klienti Domova jsou ubytováni v jedno a dvoulůžkových pokojích. Výjimku tvoří jeden trojlůžkový pokoj, který je určen zejména pro klienty zcela upoutané na lůžko. V tomto pokoji je nainstalován stropní zvedací systém, který umožňuje šetrné přemísťování klientů.

Část pokojů má vlastní koupelnu s WC a u jiných je společné sociální zařízení pro dva pokoje. Ostatní pokoje mají společné sociální zařízení na chodbě. Všechny pokoje, které nemají vlastní sociální zařízení, jsou vybaveny umyvadlem.

Pokoje jsou standardně vybaveny polohovací postelí, skříní, stolem s židlemi a případně polohovacím křeslem. Klienti si mohou dle svého přání a velikosti jednotlivých pokojů vybavit pokoj např. svým vlastním křeslem či stolkem. Na stěnu si mohou umístit své oblíbené obrázky anebo si přivést sebou nějaké upomínkové předměty.

V rámci ubytování je zajištěn úklid, praní prádla a také případné drobné opravy prádla.

Návštěvy mohou klienti přijímat prakticky kdykoliv během dne, nejvhodnější dobou je však odpoledne od 13:30 do 16:30. Dopoledne může být klient někdy na vyšetření nebo se koupat atd. Večer je zase třeba pamatovat na to, že starší a nemocní klienti potřebují dříve ulehnout, aby si mohli dostatečně odpočinout. Vrátnice Domova se večer uzavírá ve 20:00.

Doplňkové služby
Na pokoji je možné mít vlastní TV, počítač s internetem, případně i jinou elektroniku (např. rádio).
Internet je prostřednictvím wi-fi dostupný po celém Domově.

 Kněžský pokoj

KAPLE, ZAHRADA, KLÁŠTERNÍ KNIHOVA
Domov je umístěn v budově kláštera Milosrdných sester sv. Kříže Kroměříž, jehož součástí je krásná kaple zasvěcená Povýšení sv. Kříže. Tuto kapli mohou klienti Domova navštěvovat kdykoliv i mimo čas společné modlitby.
Klienti s oblibou také využívají velkou klášterní zahradu, která sousedí s Květnou zahradou.
Prostřednictvím personálu si klienti také mohou půjčovat duchovní literaturu z rozsáhlé klášterní knihovny.

 Kaple kláštera a Domova

STRAVOVÁNÍ
Domov disponuje vlastní kuchyní, která zajišťuje stravování klientů. Kromě běžné stravy je připravována i dietní strava dle předpisu lékaře – např. diabetická, šetřící dieta, bezlepková aj.
Kuchyně vaří převážně z čerstvých surovin. Rovněž zpracovává výpěstky z klášterní zahrady (připravuje vlastní kompoty, kysané zelí, čalamády aj.) a kuchařky samy pečou moučníky, buchty a cukroví.
Strava v Domově odpovídá všem požadavkům na racionální stravu, její kvalita a chuť je však blízká spíše domácí stravě než stravě z velkých provozů.

OŠETŘOVATELSKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
Domov svým klientům zajišťuje 24 hodinovou ošetřovatelskou péči poskytovanou odborným personálem. Pracovníci Domova se snaží co nejvíce podporovat a rozvíjet soběstačnost klientů v péči o sebe. Kde však již síly klienta nestačí, tam je péče plně zajišťována personálem.

Při péči o klienta je dbáno zvláště na soukromí. Např. na dvoulůžkových pokojích jsou při hygieně na lůžku používány závěsy. Během poskytování péče pracovníkem na pokoji svítí nad dveřmi pokoje signalizace, která upozorňuje ostatní personál a případné návštěvy, aby momentálně nevstupovali dovnitř atd.

Domov je vybaven množstvím pomůcek, které péči u klienta zkvalitňují a usnadňují – např. mobilní i stropní zvedáky, koupací lůžko, vozíky, chodítka, toaletní křesla aj.

Zdravotní sestry jsou plně schopny zajistit péči o klienty s širokou škálou ošetřovatelských diagnóz – např. s permanentním katetrem (tzv. močovou cévkou), s dekubity, s výživou do žaludku skrze břišní stěnu (PEG), s umělým střevním vývodem atd.

Do Domova přichází 1x týdně praktický lékař Domova a cca 1x za měsíc psychiatra. Pracovníci Domova zajišťují převozy klientů k lékaři či vyšetření v rámci Kroměříže většinou služebním vozem a klientům, kteří to potřebují, poskytují doprovod. Převozy na vyšetření sanitními vozy jsou používány jen výjimečně, převážně u zcela imobilních klientů.

Zvláštní péče je věnována umírajícím klientům. Kvalitní ošetřovatelská péče umožňuje většině klientů zemřít v Domově, provázeni modlitbou sester. Jen výjimečně umírají klienti v nemocnici. Pokud umírající klient nepotřebuje péči zdravotnického zařízení (např. kyslíkovou terapii), snažíme se vždy respektovat přání klienta (a jeho rodiny) zemřít v Domově mezi svými blízkými.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A PÉČE
Průběh pobytu v Domově je u každého klienta individuálně nastaven ve spolupráci se sociálními pracovnicemi Domova a ostatními pracovníky přímé péče. Domov podporuje přirozené mezilidské vztahy klientů – s rodinou, přáteli i blízkými osobami. Ti je mohou navštěvovat prakticky denně.

Klienti si mohou v Domově zřídit také trvalé bydliště pro snadnější vyřizování osobních záležitostí na úřadech aj.
Sociální pracovnice zajišťují pro klienty odborné poradenství a pomáhají při obstarávání osobních záležitostí klientů (např. vyřizování změny trvalého bydliště, příspěvky na péči, nákupy věcí, řešení finančních otázek atd.).

 

Kaple - kříž

DUCHOVNÍ PÉČE
Klienti Domova se mohou plně se účastnit všech bohoslužeb a modliteb řeholních sester. Kapli mohou navštěvovat i klienti na vozíčku. Zcela nepohybliví klienti mohou sledovat přenosy z kaple prostřednictvím rozhlasu. Během mše svaté je nemocným a imobilním klientů přinášeno sv. přijímání na pokoj řeholními sestrami.

Pro nemocné jsou pravidelně zajišťovány svátosti, umírající klienti jsou provázeni modlitbou sester.

Klienti mohou využít duchovních pohovorů s knězem či řeholními sestrami, půjčovat si duchovní literaturu aj. Dle zdravotního stavu klientů a zájmu jsou také zajišťovány poutě např. na nedaleký sv. Hostýn.

Aktivizace - představení dětí ze ZŠ

DALŠÍ AKTIVITY
Specifickou nabídku Domova představuje možno podílet se drobnou službou na chodu Domova. Klienti Domova se dle svého zájmu zapojují např. do čištění ovoce a zeleniny, žehlení či skládání ručníků aj. Zapojení do chodu Domova posiluje soběstačnost, pocit užitečnosti a vytváří prožitek skutečného domova (ne pobytu v nějakém zařízení).

Klientům je nabízena široká paleta aktivizačních činností a to jak individuálních, tak skupinových aktivit – rehabilitační cvičení, vycházky do zahrady, předčítání knih, trénink paměti, promítání filmů atd.

Domov se snaží vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času (např. pořádání různých vystoupení aj.), ale klienti mohou „jen“ relaxovat nebo sledovat televizi či poslouchat rozhlas.

Klientům Domova je také poskytována rehabilitační péče – jak individuální, tak prostřednictvím skupinových cvičení.

Zahrada Domov