Domov sv. Kříže Kroměříž

Domov sv. Kříže Kroměříž

Domov sv. Kříže Kroměříž (dále jen domov) je zařízení rodinného a církevního typu. Poskytuje celoroční pobytové služby pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu mají omezenou soběstačnost a potřebují podporu při zajištění svých fyzických, duševních, sociálních a duchovních potřeb.

 

Posláním a cílem je: umožnit svým klientům prožít naplněné stáří, realizovat život modlitby a svátostí, komunitní způsob života.

 

Naše služba je určena především pro: řeholní sestry, kněze a osoby, které chtějí žít v církevním prostředí a respektují zaměření domova

 

Svým klientům nabízíme:

 

 • celoroční ubytování včetně úklidu, praní a drobných oprav prádla,
 • celodenní stravování,
 • komplexní ošetřovatelskou a zdravotní péči:

–        poskytovanou odborným personálem po dobu 24 hodin denně

–        s podporou a rozvojem soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy,

 • zvyšování úrovně pohybových, rozumových, komunikačních schopností a dovedností
 • v rámci svých možností pracovat pro dobro domova ( pečovat o kapli, pomáhat v kuchyni, prádelně, při úklidu),
 • realizaci duchovních potřeb a celoživotního poslání:

–     možnost účasti na denní mši svaté a společných modlitbách

–     pastorační péče – rozhovory s knězem, účast na svátostech, duchovních obnovách

–     společné prožívání liturgického roku,

 • vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času:

–     možnost sledování televize a poslechu rozhlasu

–     účast na poutích, společenských aktivitách farnosti a města

–     využití zahrady,

 • podporu přirozených mezilidských vztahů – kontakty s vlastní rodinou, přáteli a blízkými osobami,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství,
 • podporu v závěrečné fázi života.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

 

 • základní zásadou při poskytování sociálních služeb je úcta k jedinečnému a Bohem milovanému člověku
 • ve středu zájmu je vždy klient
 • je kladen důraz na respektování a zachování lidské důstojnosti, soukromí klienta
 • klient má právo vyjadřovat své potřeby, touhy, stížnosti
 • respektování rozhodnutí klientů, jejich postojů a názorů
 • podpora kontaktů s rodinou a přáteli
 • podpora při realizaci životního poslání
 • podpora duchovního života

 

DO DOMOVA NEMŮŽE BÝT PŘIJAT ŽADATEL:

 

 • který požaduje sociální službu, kterou domov neposkytuje,
 • jehož zdravotní stav vylučuje poskytnutí takové služby-tyto stavy stanoví prováděcí práv. předpis
  • jestliže domov nemá volnou kapacitu,
  • kterému dosavadní poskytovatel vypověděl smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, a v to v době kratší než 6 měsíců před podanou žádostí o přijetí do domova.