Domov sv. Kříže Kroměříž

O Domově

Domov sv. Kříže Kroměříž je registrovanou sociální službou domova pro seniory. Zřizovatelem domova je Česká katolická charita, která nyní provozuje síť 15 domovů pro duchovní a řeholní sestry.

Charitní domov je součástí kláštera Milosrdných sester sv. Kříže a funguje zde již od roku 1993. Klientkami domova byly mnoho let výlučně staré a nemocné sestry sv. Kříže. Po rekonstrukci a úpravách došlo k rozšíření domova až na současnou kapacitu 72 lůžek. V roce 2009 bylo zřízeno samostatné oddělení pro seniory-kněze a začaly být do Domova přijímány také civilní obyvatelky, které chtěly svůj závěr život strávit v duchovním prostředí. I když v současnosti tvoří většinu obyvatel řeholní sestry, jsou nyní do domova přijímány stále více i civilní obyvatelky (např. farní hospodyně aj.).

Domov sv. Kříže Kroměříž je specifický svým duchovním prostředím. Stejně jako jiné domovy pro seniory zajišťuje stravování, ubytování a kvalitní ošetřovatelskou péči, ale režim domova je propojen s režimem kláštera. Obyvatelé domova se mohou 3x denně účastnit společné modlitby a mše svaté spolu s řeholními sestrami v kapli, která je součástí budovy. Do kaple je možný bezbariérový přístup, a proto ji mohou navštěvovat i klienti se zhoršenou pohyblivostí. Modlitby je možné poslouchat i prostřednictvím domácího rozhlasu či telefonu, který je součástí signalizace, přímo na pokojích obyvatel. Obyvatelům jsou v případě zájmu pravidelně zprostředkovány svátosti a další duchovní péče. Zvláštní duchovní podpora je věnována závažně nemocným a umírajícím obyvatelům.

Kroměříž r. 1993

 

POSLÁNÍ
Domov sv. Kříže Kroměříž je zřizován Českou katolickou charitou a poskytuje celoroční pobytovou službu pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou podporu a pomoc kterým nemůže být poskytnuta v jejich domácím prostředí. Ta spočívá v zajištění fyzických, duševních, sociálních a zejména duchovních potřeb.
Účelem Domova je umožnit svým obyvatelům prožít naplněné stáří, zvláště realizovat jejich duchovní potřeby, celoživotní zvyky a přitom podle jejich přání a možností zachovávat komunitní způsob života.

 

DRUH SLUŽBY
Domov sv. Kříže Kroměříž je registrovanou sociální službou domova pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Identifikátor – 9290341

 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Domov svatého Kříže Kroměříž je umístěn v prostorách kláštera Milosrdných sester sv. Kříže na adrese Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž.
Ke klášteru patří velká zahrada, kterou mohou klienti Domova kdykoliv navštěvovat.
Klášter je v těsném sousedství Květné zahrady, která je spolu s Podzámeckou zahradou a Arcibiskupským zámkem zapsána od roku 1998 do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA
Naše služba je určena především pro řeholní sestry, kněze a ženy, které chtějí žít v církevním prostředí a jejichž zdravotní stav vyžaduje podporu a péči jiné osoby a kterým nemůže být poskytnuta v jejich domácím prostředí:

 • starším 65 let (výjimečně i mladším 65, pokud jsou již ve starobním důchodu a jejich zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby)
 • výjimečně i řeholním sestrám v invalidním důchodu mladším 65 let (a zároveň starším 18let), které potřebují péči jiné osoby.

 

KOMU NEJSME SCHOPNI POSKYTNOUT NAŠI SLUŽBU

 • některým lidem trpícím demencí, kteří jsou samostatně pohybliví a v důsledku neschopnosti orientace v prostoru a čase nejsou schopni posoudit důsledky svého jednání a potřebují pro své bezpečí specifické podmínky domova se zvláštním režimem (např. opouštějí zařízení a bloudí v jeho okolí, narušují soukromí ostatních obyvatel aj.)
 •  osobám, které mají kvůli svému zdravotnímu postižení specifické potřeby (např. hluchoslepé osoby vyžadující komunikaci Lormovou metodou aj.)

Rozhodně nelze přijmout osobu, která nesouhlasí s nástupem do Domova, i když si to rodina či pečující osoba přeje (je-li tato osoba schopna vyjádřit svůj názor)!

 

CÍLE
Cílem Domova sv. Kříže je provázení obyvatel v jejich stáří a nemoci dle jejich individuálních potřeb a zejména pomoc obyvatelům:

 • zachovat co největší míru jejich soběstačnosti
 • uchovat vazby s jejich blízkými, v případě zájmu i získat nové vztahy
 • moci prožít závěr života podle jejich přání a zvyků
 • možnost důstojně dožít v Domově, ne v nemocnici (nevyžaduje-li zdravotní stav obyvatele 24hodinovou lékařskou či jinak specializovanou péči).

 

KAPACITA
Kapacita domova je 72 lůžek.

Sestřička čte

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, KTERÉ NABÍZÍME OBYVATELŮM

 • ubytování a stravování
 • ošetřovatelská a zdravotní péče
 • udržování úrovně pohybových, rozumových, komunikačních schopností a dovedností
 • realizace duchovních potřeb a celoživotního poslání
 • vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času
 • podpora přirozených mezilidských vztahů – kontakty s vlastní rodinou, přáteli a blízkými osobami
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • sociální poradenství

 

SPECIFICKÉ ČINNOSTI, KTERÉ NABÍZÍME OBYVATELŮM

 • denní mše svatá
 • denní společná liturgická modlitba
 • přijímání svátostí
 • duchovní podpora v závěrečné fázi života

venku na zahradě

 

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Zachování lidské důstojnosti.
 • Partnerského přístupu zaměstnance k obyvateli.
 • Udržování soběstačnosti obyvatele.
 • Umožňování samostatného rozhodování obyvatele.
 • Poskytování služeb dle aktuálních individuálních potřeb a situace obyvatele.
 • Práva klienta na přirozené riziko při rozhodování.
 • Respektování soukromí obyvatel.
 • Zásada zachování mlčenlivosti.